Usage Statistics for www.audio-stimulation.com

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 1600
Total Files 551
Total Pages 947
Total Visits 492
Total KBytes 10881
Total Unique Sites 496
Total Unique URLs 32
Total Unique Referrers 102
Total Unique User Agents 123
. Avg Max
Hits per Hour 2 80
Hits per Day 51 137
Files per Day 17 60
Pages per Day 30 71
Sites per Day 16 40
Visits per Day 15 27
KBytes per Day 351 2066
Hits by Response Code
Code 200 - OK 34.44% 551
Code 302 - Found 28.19% 451
Code 404 - Not Found 37.38% 598

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 96 6.00% 60 10.89% 58 6.12% 21 4.27% 27 5.44% 1432 13.16%
2 82 5.12% 22 3.99% 71 7.50% 21 4.27% 26 5.24% 311 2.86%
3 45 2.81% 14 2.54% 29 3.06% 24 4.88% 36 7.26% 355 3.26%
4 39 2.44% 5 0.91% 14 1.48% 10 2.03% 16 3.23% 214 1.97%
5 94 5.88% 45 8.17% 63 6.65% 19 3.86% 40 8.06% 1072 9.85%
6 37 2.31% 10 1.81% 15 1.58% 9 1.83% 15 3.02% 19 0.18%
7 20 1.25% 5 0.91% 10 1.06% 8 1.63% 12 2.42% 88 0.81%
8 46 2.88% 16 2.90% 38 4.01% 15 3.05% 20 4.03% 93 0.86%
9 38 2.38% 8 1.45% 22 2.32% 12 2.44% 22 4.44% 82 0.75%
10 69 4.31% 30 5.44% 46 4.86% 27 5.49% 36 7.26% 189 1.74%
11 48 3.00% 30 5.44% 30 3.17% 9 1.83% 20 4.03% 1118 10.28%
12 29 1.81% 12 2.18% 15 1.58% 12 2.44% 22 4.44% 247 2.27%
13 44 2.75% 11 2.00% 22 2.32% 18 3.66% 28 5.65% 218 2.01%
14 137 8.56% 13 2.36% 27 2.85% 17 3.46% 22 4.44% 25 0.23%
15 45 2.81% 17 3.09% 35 3.70% 17 3.46% 19 3.83% 32 0.29%
16 42 2.62% 10 1.81% 37 3.91% 16 3.25% 17 3.43% 86 0.79%
17 66 4.12% 35 6.35% 45 4.75% 22 4.47% 26 5.24% 469 4.31%
18 81 5.06% 53 9.62% 63 6.65% 15 3.05% 16 3.23% 2066 18.99%
19 77 4.81% 17 3.09% 61 6.44% 21 4.27% 21 4.23% 612 5.63%
20 23 1.44% 12 2.18% 16 1.69% 12 2.44% 14 2.82% 215 1.98%
21 57 3.56% 19 3.45% 27 2.85% 18 3.66% 30 6.05% 254 2.33%
22 48 3.00% 16 2.90% 23 2.43% 20 4.07% 23 4.64% 116 1.06%
23 23 1.44% 6 1.09% 15 1.58% 12 2.44% 14 2.82% 77 0.71%
24 74 4.62% 11 2.00% 42 4.44% 15 3.05% 25 5.04% 167 1.53%
25 67 4.19% 19 3.45% 26 2.75% 19 3.86% 29 5.85% 180 1.65%
26 37 2.31% 15 2.72% 18 1.90% 16 3.25% 20 4.03% 173 1.59%
27 25 1.56% 8 1.45% 14 1.48% 12 2.44% 16 3.23% 212 1.94%
28 28 1.75% 9 1.63% 17 1.80% 12 2.44% 19 3.83% 160 1.47%
29 32 2.00% 8 1.45% 14 1.48% 13 2.64% 25 5.04% 149 1.37%
30 26 1.62% 8 1.45% 17 1.80% 16 3.25% 19 3.83% 234 2.15%
31 25 1.56% 7 1.27% 17 1.80% 14 2.85% 15 3.02% 216 1.99%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 36 2.25% 0 12 2.18% 0 20 2.11% 8 252 2.31%
1 1 52 3.25% 0 8 1.45% 0 23 2.43% 10 304 2.79%
2 1 49 3.06% 0 22 3.99% 1 32 3.38% 12 381 3.50%
3 1 43 2.69% 0 16 2.90% 0 26 2.75% 12 375 3.45%
4 3 106 6.62% 1 50 9.07% 2 82 8.66% 39 1199 11.02%
5 3 95 5.94% 0 15 2.72% 2 66 6.97% 3 97 0.89%
6 4 151 9.44% 1 51 9.26% 2 68 7.18% 39 1219 11.20%
7 1 41 2.56% 0 14 2.54% 0 23 2.43% 3 91 0.83%
8 2 73 4.56% 0 30 5.44% 1 52 5.49% 38 1178 10.82%
9 2 87 5.44% 1 36 6.53% 1 52 5.49% 34 1054 9.69%
10 2 68 4.25% 1 31 5.63% 1 44 4.65% 10 317 2.91%
11 1 47 2.94% 0 21 3.81% 0 26 2.75% 10 310 2.85%
12 0 22 1.38% 0 8 1.45% 0 15 1.58% 5 163 1.50%
13 2 84 5.25% 0 11 2.00% 1 53 5.60% 3 90 0.83%
14 3 116 7.25% 0 13 2.36% 0 18 1.90% 3 98 0.90%
15 2 83 5.19% 1 38 6.90% 1 52 5.49% 16 508 4.67%
16 1 42 2.62% 0 14 2.54% 1 31 3.27% 7 222 2.04%
17 2 75 4.69% 1 36 6.53% 1 48 5.07% 34 1049 9.64%
18 2 62 3.88% 0 23 4.17% 1 40 4.22% 8 246 2.26%
19 1 53 3.31% 0 18 3.27% 0 29 3.06% 14 446 4.10%
20 1 55 3.44% 1 35 6.35% 1 44 4.65% 16 497 4.57%
21 1 57 3.56% 0 13 2.36% 1 43 4.54% 5 160 1.47%
22 1 54 3.38% 0 15 2.72% 0 30 3.17% 10 297 2.73%
23 1 49 3.06% 0 21 3.81% 0 30 3.17% 11 328 3.01%

Top 30 of 32 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 318 19.88% 206 1.90% /
2 13 0.81% 128 1.18% /stats/
3 12 0.75% 870 7.99% /stats/usage_201903.html
4 12 0.75% 861 7.92% /stats/usage_201904.html
5 12 0.75% 861 7.91% /stats/usage_201909.html
6 11 0.69% 763 7.01% /stats/usage_201902.html
7 11 0.69% 769 7.07% /stats/usage_201907.html
8 11 0.69% 784 7.21% /stats/usage_201908.html
9 11 0.69% 760 6.99% /stats/usage_201910.html
10 11 0.69% 779 7.16% /stats/usage_201911.html
11 11 0.69% 929 8.53% /stats/usage_202002.html
12 9 0.56% 594 5.46% /stats/usage_201906.html
13 8 0.50% 548 5.04% /stats/usage_201905.html
14 8 0.50% 567 5.21% /stats/usage_201912.html
15 8 0.50% 693 6.37% /stats/usage_202001.html
16 6 0.37% 410 3.77% /stats/usage_202003.html
17 5 0.31% 11 0.10% /stats/ctry_usage_201903.png
18 5 0.31% 11 0.10% /stats/ctry_usage_201905.png
19 5 0.31% 11 0.10% /stats/ctry_usage_201911.png
20 5 0.31% 19 0.18% /stats/daily_usage_201902.png
21 5 0.31% 19 0.18% /stats/daily_usage_201903.png
22 5 0.31% 20 0.19% /stats/daily_usage_201904.png
23 5 0.31% 19 0.18% /stats/daily_usage_201905.png
24 5 0.31% 20 0.18% /stats/daily_usage_201906.png
25 5 0.31% 19 0.17% /stats/daily_usage_201907.png
26 5 0.31% 20 0.18% /stats/daily_usage_201908.png
27 5 0.31% 20 0.19% /stats/daily_usage_201909.png
28 5 0.31% 19 0.18% /stats/daily_usage_201910.png
29 5 0.31% 20 0.18% /stats/daily_usage_201911.png
30 5 0.31% 20 0.18% /stats/daily_usage_201912.png

Top 10 of 32 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11 0.69% 929 8.53% /stats/usage_202002.html
2 12 0.75% 870 7.99% /stats/usage_201903.html
3 12 0.75% 861 7.92% /stats/usage_201904.html
4 12 0.75% 861 7.91% /stats/usage_201909.html
5 11 0.69% 784 7.21% /stats/usage_201908.html
6 11 0.69% 779 7.16% /stats/usage_201911.html
7 11 0.69% 769 7.07% /stats/usage_201907.html
8 11 0.69% 763 7.01% /stats/usage_201902.html
9 11 0.69% 760 6.99% /stats/usage_201910.html
10 8 0.50% 693 6.37% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 318 19.88% 326 81.30% /
2 11 0.69% 7 1.75% /stats/usage_201902.html
3 12 0.75% 7 1.75% /stats/usage_201903.html
4 12 0.75% 7 1.75% /stats/usage_201904.html
5 12 0.75% 7 1.75% /stats/usage_201909.html
6 13 0.81% 6 1.50% /stats/
7 11 0.69% 6 1.50% /stats/usage_201910.html
8 11 0.69% 6 1.50% /stats/usage_201911.html
9 11 0.69% 5 1.25% /stats/usage_201907.html
10 11 0.69% 5 1.25% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 318 19.88% 319 81.17% /
2 12 0.75% 7 1.78% /stats/usage_201903.html
3 12 0.75% 7 1.78% /stats/usage_201904.html
4 12 0.75% 7 1.78% /stats/usage_201909.html
5 11 0.69% 7 1.78% /stats/usage_202002.html
6 11 0.69% 6 1.53% /stats/usage_201902.html
7 11 0.69% 6 1.53% /stats/usage_201908.html
8 11 0.69% 6 1.53% /stats/usage_201910.html
9 11 0.69% 5 1.27% /stats/usage_201911.html
10 13 0.81% 4 1.02% /stats/

Top 30 of 102 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1273 79.56% - (Direct Request)
2 41 2.56% https://www.google.com/
3 35 2.19% http://audio-stimulation.com/
4 15 0.94% http://audio-stimulation.com/wp-login.php
5 14 0.88% audio-stimulation.com
6 9 0.56% audio-stimulation.com/wp-login.php
7 7 0.44% http://audio-stimulation.com
8 4 0.25% https://sanitarywork.ru/i.php
9 4 0.25% https://sanitarywork.ru/text/razdel-iii-vodosnabzhenie/82-sistemi-vnutrennego-vodoprovoda
10 3 0.19% http://audio-stimulation.com/admin/
11 3 0.19% https://zhit-budete.ru/novosti-mediciny/otdyh-uma-pomogaet-obucheniju
12 2 0.12% http://audio-stimulation.com/ads.txt
13 2 0.12% http://audio-stimulation.com/humans.txt
14 2 0.12% http://audio-stimulation.com/robots.txt
15 2 0.12% http://home-ledi.ru/78-deti/256-detskaya-komnata-dlya-malchika.html
16 2 0.12% http://lunar.az/user/aminoFak/
17 2 0.12% http://prookhotu.ru/category/sberezhem-prirodu
18 2 0.12% http://prookhotu.ru/kuxnya-oxotnika/oxotnichya-kuxnya-uxa-i-sate-ili-kak-otdyxayut-oxotniki.html
19 2 0.12% http://prookhotu.ru/oruzhie-i-boepripasy
20 2 0.12% https://cumir.ru/igor-suharev
21 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/kak_eto_rabotaet_1_sezon
22 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/page/koloniya-2-sezon-7-seriya-v-odno-mgnovene
23 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/page/nastojashhie-aferisty-2-sezon-3-serija-15-vypusk
24 2 0.12% https://med-bolnica.ru/urina-zhivotvoryashhaya-kak-vesti-sebya-s-fanatami-narodnoj-meditsiny/
25 2 0.12% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_141/
26 2 0.12% https://navigatorlaw.ru/zakon/vozdushniy-kodeks_90/
27 2 0.12% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/22-reviziya-i-pritirka-armaturi
28 2 0.12% https://tasmed.ru/diseases/skin_diseases/index_tplid25_recid785.html
29 2 0.12% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/enummi_metsys/index_dilpt25_dicer1445.html
30 2 0.12% https://www.cumir.ru/deniz-milani

Top 15 of 123 Total User Agents
# Hits User Agent
1 131 8.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 105 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 102 6.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 85 5.31% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 82 5.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
6 61 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
7 60 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 47 2.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
9 44 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 43 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 41 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
12 39 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 36 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 36 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
15 35 2.19% Go-http-client/1.1

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1600 100.00% 551 100.00% 10881 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21