Usage Statistics for www.audio-stimulation.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:45 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 1829
Total Files 760
Total Pages 1138
Total Visits 517
Total KBytes 19068
Total Unique Sites 518
Total Unique URLs 63
Total Unique Referrers 89
Total Unique User Agents 192
. Avg Max
Hits per Hour 2 102
Hits per Day 60 160
Files per Day 25 99
Pages per Day 37 123
Sites per Day 17 53
Visits per Day 17 44
KBytes per Day 636 2684
Hits by Response Code
Code 200 - OK 41.55% 760
Code 206 - Partial Content 0.16% 3
Code 302 - Found 20.83% 381
Code 404 - Not Found 37.45% 685

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 136 7.44% 99 13.03% 49 4.31% 16 3.09% 28 5.41% 1401 7.35%
2 27 1.48% 12 1.58% 19 1.67% 13 2.51% 15 2.90% 95 0.50%
3 29 1.59% 10 1.32% 19 1.67% 14 2.71% 24 4.63% 150 0.79%
4 59 3.23% 11 1.45% 33 2.90% 27 5.22% 43 8.30% 221 1.16%
5 48 2.62% 16 2.11% 22 1.93% 15 2.90% 15 2.90% 84 0.44%
6 14 0.77% 7 0.92% 9 0.79% 8 1.55% 12 2.32% 212 1.11%
7 49 2.68% 19 2.50% 39 3.43% 27 5.22% 32 6.18% 95 0.50%
8 61 3.34% 20 2.63% 52 4.57% 25 4.84% 27 5.21% 403 2.11%
9 17 0.93% 4 0.53% 8 0.70% 5 0.97% 11 2.12% 144 0.76%
10 30 1.64% 9 1.18% 21 1.85% 19 3.68% 23 4.44% 286 1.50%
11 34 1.86% 10 1.32% 18 1.58% 16 3.09% 25 4.83% 300 1.58%
12 48 2.62% 14 1.84% 21 1.85% 9 1.74% 17 3.28% 248 1.30%
13 87 4.76% 20 2.63% 64 5.62% 20 3.87% 27 5.21% 174 0.91%
14 80 4.37% 26 3.42% 62 5.45% 15 2.90% 23 4.44% 101 0.53%
15 62 3.39% 34 4.47% 49 4.31% 14 2.71% 22 4.25% 1196 6.27%
16 37 2.02% 7 0.92% 12 1.05% 9 1.74% 25 4.83% 163 0.85%
17 160 8.75% 58 7.63% 123 10.81% 44 8.51% 53 10.23% 2261 11.86%
18 75 4.10% 16 2.11% 35 3.08% 22 4.26% 33 6.37% 312 1.64%
19 88 4.81% 19 2.50% 40 3.51% 13 2.51% 19 3.67% 385 2.02%
20 68 3.72% 10 1.32% 46 4.04% 15 2.90% 28 5.41% 384 2.02%
21 45 2.46% 20 2.63% 28 2.46% 13 2.51% 20 3.86% 305 1.60%
22 34 1.86% 13 1.71% 20 1.76% 14 2.71% 19 3.67% 298 1.56%
23 32 1.75% 9 1.18% 19 1.67% 14 2.71% 21 4.05% 148 0.78%
24 24 1.31% 7 0.92% 18 1.58% 11 2.13% 16 3.09% 230 1.21%
25 32 1.75% 15 1.97% 24 2.11% 17 3.29% 23 4.44% 91 0.48%
26 17 0.93% 7 0.92% 14 1.23% 9 1.74% 11 2.12% 146 0.77%
27 75 4.10% 37 4.87% 49 4.31% 17 3.29% 22 4.25% 1815 9.52%
28 128 7.00% 82 10.79% 83 7.29% 17 3.29% 23 4.44% 2474 12.98%
29 155 8.47% 99 13.03% 80 7.03% 16 3.09% 20 3.86% 2684 14.07%
30 78 4.26% 50 6.58% 62 5.45% 43 8.32% 50 9.65% 2259 11.85%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 129 7.05% 2 78 10.26% 2 83 7.29% 55 1653 8.67%
1 1 40 2.19% 0 4 0.53% 1 34 2.99% 5 143 0.75%
2 2 71 3.88% 1 37 4.87% 1 52 4.57% 47 1421 7.45%
3 1 31 1.69% 0 12 1.58% 0 18 1.58% 3 84 0.44%
4 2 67 3.66% 0 20 2.63% 1 43 3.78% 6 173 0.91%
5 2 73 3.99% 0 18 2.37% 1 59 5.18% 10 303 1.59%
6 2 60 3.28% 1 33 4.34% 1 38 3.34% 42 1269 6.66%
7 1 54 2.95% 0 19 2.50% 1 39 3.43% 11 321 1.69%
8 1 47 2.57% 0 17 2.24% 1 33 2.90% 24 726 3.81%
9 2 89 4.87% 0 22 2.89% 1 59 5.18% 24 722 3.79%
10 1 49 2.68% 0 23 3.03% 1 36 3.16% 33 997 5.23%
11 2 67 3.66% 0 14 1.84% 1 33 2.90% 5 161 0.84%
12 1 41 2.24% 0 15 1.97% 0 19 1.67% 10 300 1.57%
13 5 153 8.37% 3 93 12.24% 3 95 8.35% 90 2703 14.18%
14 1 32 1.75% 0 13 1.71% 0 22 1.93% 14 429 2.25%
15 4 123 6.72% 2 65 8.55% 2 64 5.62% 50 1513 7.94%
16 4 136 7.44% 2 63 8.29% 1 35 3.08% 10 298 1.56%
17 0 26 1.42% 0 10 1.32% 0 18 1.58% 3 91 0.48%
18 2 86 4.70% 0 15 1.97% 1 56 4.92% 5 155 0.81%
19 2 66 3.61% 1 40 5.26% 1 47 4.13% 44 1324 6.94%
20 4 126 6.89% 2 69 9.08% 2 78 6.85% 50 1506 7.90%
21 2 61 3.34% 0 16 2.11% 1 40 3.51% 12 375 1.97%
22 1 37 2.02% 0 10 1.32% 0 17 1.49% 3 80 0.42%
23 5 165 9.02% 1 54 7.11% 4 120 10.54% 77 2321 12.17%

Top 30 of 63 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 367 20.07% 237 1.24% /
2 23 1.26% 227 1.19% /stats/
3 21 1.15% 1468 7.70% /stats/usage_201907.html
4 21 1.15% 1497 7.85% /stats/usage_201908.html
5 20 1.09% 1382 7.25% /stats/usage_201910.html
6 19 1.04% 1318 6.91% /stats/usage_201902.html
7 19 1.04% 1363 7.15% /stats/usage_201909.html
8 19 1.04% 1346 7.06% /stats/usage_201911.html
9 17 0.93% 1232 6.46% /stats/usage_201903.html
10 17 0.93% 1435 7.53% /stats/usage_202002.html
11 15 0.82% 1290 6.77% /stats/usage_202003.html
12 14 0.77% 1005 5.27% /stats/usage_201904.html
13 14 0.77% 924 4.84% /stats/usage_201906.html
14 13 0.71% 921 4.83% /stats/usage_201912.html
15 13 0.71% 1126 5.91% /stats/usage_202001.html
16 13 0.71% 1003 5.26% /stats/usage_202004.html
17 12 0.66% 822 4.31% /stats/usage_201905.html
18 6 0.33% 13 0.07% /stats/ctry_usage_201903.png
19 6 0.33% 13 0.07% /stats/ctry_usage_201905.png
20 6 0.33% 13 0.07% /stats/ctry_usage_201911.png
21 6 0.33% 23 0.12% /stats/daily_usage_201902.png
22 6 0.33% 23 0.12% /stats/daily_usage_201903.png
23 6 0.33% 24 0.13% /stats/daily_usage_201904.png
24 6 0.33% 23 0.12% /stats/daily_usage_201905.png
25 6 0.33% 24 0.12% /stats/daily_usage_201906.png
26 6 0.33% 22 0.12% /stats/daily_usage_201907.png
27 6 0.33% 24 0.12% /stats/daily_usage_201908.png
28 6 0.33% 24 0.13% /stats/daily_usage_201909.png
29 6 0.33% 23 0.12% /stats/daily_usage_201910.png
30 6 0.33% 24 0.13% /stats/daily_usage_201911.png

Top 10 of 63 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21 1.15% 1497 7.85% /stats/usage_201908.html
2 21 1.15% 1468 7.70% /stats/usage_201907.html
3 17 0.93% 1435 7.53% /stats/usage_202002.html
4 20 1.09% 1382 7.25% /stats/usage_201910.html
5 19 1.04% 1363 7.15% /stats/usage_201909.html
6 19 1.04% 1346 7.06% /stats/usage_201911.html
7 19 1.04% 1318 6.91% /stats/usage_201902.html
8 15 0.82% 1290 6.77% /stats/usage_202003.html
9 17 0.93% 1232 6.46% /stats/usage_201903.html
10 13 0.71% 1126 5.91% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 367 20.07% 328 74.55% /
2 21 1.15% 10 2.27% /stats/usage_201908.html
3 19 1.04% 10 2.27% /stats/usage_201911.html
4 17 0.93% 9 2.05% /stats/usage_201903.html
5 21 1.15% 9 2.05% /stats/usage_201907.html
6 19 1.04% 9 2.05% /stats/usage_201909.html
7 20 1.09% 9 2.05% /stats/usage_201910.html
8 23 1.26% 8 1.82% /stats/
9 19 1.04% 8 1.82% /stats/usage_201902.html
10 14 0.77% 7 1.59% /stats/usage_201904.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 367 20.07% 311 74.22% /
2 21 1.15% 10 2.39% /stats/usage_201908.html
3 17 0.93% 9 2.15% /stats/usage_201903.html
4 19 1.04% 9 2.15% /stats/usage_201909.html
5 20 1.09% 9 2.15% /stats/usage_201910.html
6 19 1.04% 9 2.15% /stats/usage_201911.html
7 19 1.04% 8 1.91% /stats/usage_201902.html
8 21 1.15% 8 1.91% /stats/usage_201907.html
9 14 0.77% 7 1.67% /stats/usage_201904.html
10 17 0.93% 7 1.67% /stats/usage_202002.html

Top 30 of 89 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1529 83.60% - (Direct Request)
2 42 2.30% http://audio-stimulation.com
3 23 1.26% http://audio-stimulation.com/
4 9 0.49% audio-stimulation.com
5 8 0.44% http://audio-stimulation.com/wp-login.php
6 8 0.44% https://www.google.com
7 7 0.38% http://audio-stimulation.com/robots.txt
8 6 0.33% http://audio-stimulation.com/ads.txt
9 5 0.27% http://audio-stimulation.com/humans.txt
10 3 0.16% http://audio-stimulation.com/admin/
11 3 0.16% http://telefon.com.ua/communication/forum/talk/user/1141259/
12 3 0.16% https://cumir.ru/zaza-dzhanashiya
13 3 0.16% https://ilovediscovery.ru/page/nauka-ob-oruzhii-1-sezon-7-seriya-istrebitel
14 3 0.16% https://med-bolnica.ru/vsyo-o-tromboze-otkuda-berutsya-tromby-i-chto-s-etim-delat/
15 3 0.16% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/pravila-obshheniya-s-podrostkom-tyi-perestanesh-vrat
16 3 0.16% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_141/
17 3 0.16% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_672/
18 3 0.16% https://sanitarywork.ru/i.php
19 3 0.16% https://sanitarywork.ru/text/razdel-iv-kanalizatsiya/105-sanitarno-tehnicheskoe-oborudovanie-lechebnih-uchrezhdeniy
20 3 0.16% https://tasmed.ru/htlaeh_of_eht_namow/senomroh_dna_noitcudorper/index_dilpt25_dicer1889.html
21 3 0.16% https://tasmed.ru/stnedicca_dna_samuart/sgninosiop/index_dilpt25_dicer2293.html
22 2 0.11% https://ilovediscovery.ru/page/koloniya-2-sezon-7-seriya-v-odno-mgnovene
23 2 0.11% https://ilovediscovery.ru/page/nastojashhie-aferisty-2-sezon-3-serija-15-vypusk
24 2 0.11% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_841/
25 2 0.11% https://tasmed.ru/diseases/skin_diseases/index_tplid25_recid785.html
26 2 0.11% https://zhit-budete.ru/diagnostika-i-lechenie/narodnye-metody-lechenija-gastrita
27 2 0.11% https://zhit-budete.ru/novosti-mediciny/otdyh-uma-pomogaet-obucheniju
28 1 0.05% http://81.19.145.100:80/
29 1 0.05% http://audio-stimulation.com/1/license.txt
30 1 0.05% http://audio-stimulation.com/12/license.txt

Top 15 of 192 Total User Agents
# Hits User Agent
1 199 10.88% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
2 172 9.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 120 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 101 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; Clarabot/1.4; +http://www.clarabot.info/bots)
5 94 5.14% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 55 3.01% Go-http-client/1.1
7 55 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
8 45 2.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
9 44 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 41 2.24% python-requests/2.23.0
11 40 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208
12 34 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
13 34 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
14 33 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Panscient/1.0; +http://panscient.com/faq.htm)
15 31 1.69% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1829 100.00% 763 100.39% 19068 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21