Usage Statistics for www.audio-stimulation.com

Summary Period: October 2020
Generated 26-Oct-2020 03:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 5901
Total Files 5249
Total Pages 5516
Total Visits 486
Total KBytes 17085
Total Unique Sites 446
Total Unique URLs 57
Total Unique Referrers 90
Total Unique User Agents 149
. Avg Max
Hits per Hour 9 75
Hits per Day 226 422
Files per Day 201 377
Pages per Day 212 399
Sites per Day 17 44
Visits per Day 18 31
KBytes per Day 657 2741
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.95% 5249
Code 302 - Found 5.19% 306
Code 404 - Not Found 5.86% 346

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 160 2.71% 128 2.44% 149 2.70% 31 6.38% 34 7.62% 1405 8.22%
2 155 2.63% 131 2.50% 144 2.61% 19 3.91% 25 5.61% 1718 10.06%
3 263 4.46% 237 4.52% 239 4.33% 11 2.26% 18 4.04% 1160 6.79%
4 367 6.22% 358 6.82% 360 6.53% 13 2.67% 14 3.14% 411 2.41%
5 402 6.81% 366 6.97% 343 6.22% 12 2.47% 17 3.81% 2741 16.04%
6 341 5.78% 321 6.12% 331 6.00% 19 3.91% 18 4.04% 2196 12.85%
7 376 6.37% 350 6.67% 362 6.56% 21 4.32% 28 6.28% 389 2.27%
8 394 6.68% 372 7.09% 384 6.96% 21 4.32% 24 5.38% 256 1.50%
9 422 7.15% 377 7.18% 399 7.23% 29 5.97% 43 9.64% 594 3.47%
10 336 5.69% 314 5.98% 330 5.98% 20 4.12% 24 5.38% 384 2.25%
11 299 5.07% 289 5.51% 295 5.35% 13 2.67% 15 3.36% 349 2.04%
12 391 6.63% 363 6.92% 385 6.98% 23 4.73% 26 5.83% 549 3.22%
13 392 6.64% 366 6.97% 379 6.87% 22 4.53% 24 5.38% 353 2.06%
14 112 1.90% 90 1.71% 99 1.79% 18 3.70% 20 4.48% 70 0.41%
15 115 1.95% 99 1.89% 105 1.90% 12 2.47% 20 4.48% 206 1.21%
16 144 2.44% 104 1.98% 120 2.18% 20 4.12% 23 5.16% 70 0.41%
17 132 2.24% 113 2.15% 129 2.34% 21 4.32% 20 4.48% 185 1.08%
18 180 3.05% 145 2.76% 162 2.94% 29 5.97% 33 7.40% 1935 11.33%
19 124 2.10% 101 1.92% 113 2.05% 29 5.97% 29 6.50% 482 2.82%
20 119 2.02% 105 2.00% 115 2.08% 20 4.12% 22 4.93% 296 1.73%
21 120 2.03% 107 2.04% 112 2.03% 18 3.70% 19 4.26% 160 0.94%
22 126 2.14% 107 2.04% 113 2.05% 19 3.91% 20 4.48% 297 1.74%
23 184 3.12% 112 2.13% 119 2.16% 20 4.12% 44 9.87% 232 1.36%
24 105 1.78% 90 1.71% 99 1.79% 26 5.35% 26 5.83% 432 2.53%
25 114 1.93% 80 1.52% 105 1.90% 29 5.97% 30 6.73% 190 1.11%
26 28 0.47% 24 0.46% 25 0.45% 3 0.62% 4 0.90% 25 0.15%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 285 4.83% 9 244 4.65% 10 272 4.93% 16 405 2.37%
1 9 245 4.15% 8 224 4.27% 8 230 4.17% 9 228 1.34%
2 9 243 4.12% 8 227 4.32% 9 237 4.30% 14 358 2.10%
3 8 222 3.76% 7 201 3.83% 8 216 3.92% 5 134 0.78%
4 9 250 4.24% 8 225 4.29% 9 236 4.28% 12 319 1.87%
5 11 287 4.86% 8 226 4.31% 9 234 4.24% 45 1162 6.80%
6 8 214 3.63% 7 201 3.83% 8 210 3.81% 14 360 2.11%
7 9 234 3.97% 8 211 4.02% 8 222 4.02% 12 300 1.76%
8 9 235 3.98% 8 220 4.19% 8 226 4.10% 20 526 3.08%
9 9 249 4.22% 7 205 3.91% 8 224 4.06% 6 145 0.85%
10 8 229 3.88% 7 207 3.94% 8 217 3.93% 12 309 1.81%
11 8 231 3.91% 7 206 3.92% 8 222 4.02% 18 462 2.70%
12 9 258 4.37% 7 204 3.89% 8 227 4.12% 11 274 1.60%
13 8 211 3.58% 7 190 3.62% 7 204 3.70% 10 264 1.55%
14 8 225 3.81% 7 206 3.92% 8 220 3.99% 9 224 1.31%
15 11 286 4.85% 10 260 4.95% 10 269 4.88% 89 2310 13.52%
16 8 228 3.86% 8 219 4.17% 8 223 4.04% 16 414 2.43%
17 10 275 4.66% 9 248 4.72% 9 257 4.66% 125 3256 19.06%
18 11 293 4.97% 9 253 4.82% 8 229 4.15% 71 1838 10.76%
19 8 211 3.58% 7 192 3.66% 7 203 3.68% 41 1078 6.31%
20 8 224 3.80% 7 206 3.92% 8 217 3.93% 44 1157 6.77%
21 9 235 3.98% 8 208 3.96% 8 215 3.90% 8 218 1.28%
22 9 258 4.37% 8 229 4.36% 9 254 4.60% 9 241 1.41%
23 10 273 4.63% 9 237 4.52% 9 252 4.57% 42 1102 6.45%

Top 30 of 57 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5012 84.93% 3292 19.27% /
2 20 0.34% 198 1.16% /stats/
3 11 0.19% 769 4.50% /stats/usage_201907.html
4 9 0.15% 624 3.65% /stats/usage_201902.html
5 9 0.15% 652 3.82% /stats/usage_201903.html
6 9 0.15% 617 3.61% /stats/usage_201905.html
7 9 0.15% 642 3.76% /stats/usage_201908.html
8 9 0.15% 646 3.78% /stats/usage_201909.html
9 9 0.15% 622 3.64% /stats/usage_201910.html
10 9 0.15% 638 3.73% /stats/usage_201911.html
11 9 0.15% 638 3.73% /stats/usage_201912.html
12 9 0.15% 825 4.83% /stats/usage_202007.html
13 8 0.14% 528 3.09% /stats/usage_201906.html
14 8 0.14% 693 4.06% /stats/usage_202001.html
15 8 0.14% 686 4.01% /stats/usage_202004.html
16 8 0.14% 732 4.28% /stats/usage_202009.html
17 7 0.12% 502 2.94% /stats/usage_201904.html
18 7 0.12% 591 3.46% /stats/usage_202002.html
19 7 0.12% 602 3.52% /stats/usage_202003.html
20 7 0.12% 628 3.68% /stats/usage_202005.html
21 7 0.12% 640 3.74% /stats/usage_202006.html
22 7 0.12% 648 3.79% /stats/usage_202008.html
23 7 0.12% 491 2.88% /stats/usage_202010.html
24 6 0.10% 24 0.14% /stats/daily_usage_202002.png
25 6 0.10% 13 0.08% /stats/hourly_usage_202002.png
26 1 0.02% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201902.png
27 1 0.02% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201903.png
28 1 0.02% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201904.png
29 1 0.02% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201905.png
30 1 0.02% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201906.png

Top 10 of 57 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5012 84.93% 3292 19.27% /
2 9 0.15% 825 4.83% /stats/usage_202007.html
3 11 0.19% 769 4.50% /stats/usage_201907.html
4 8 0.14% 732 4.28% /stats/usage_202009.html
5 8 0.14% 693 4.06% /stats/usage_202001.html
6 8 0.14% 686 4.01% /stats/usage_202004.html
7 9 0.15% 652 3.82% /stats/usage_201903.html
8 7 0.12% 648 3.79% /stats/usage_202008.html
9 9 0.15% 646 3.78% /stats/usage_201909.html
10 9 0.15% 642 3.76% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5012 84.93% 382 87.41% /
2 20 0.34% 4 0.92% /stats/
3 11 0.19% 4 0.92% /stats/usage_201907.html
4 9 0.15% 4 0.92% /stats/usage_201909.html
5 9 0.15% 4 0.92% /stats/usage_201912.html
6 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201903.html
7 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201905.html
8 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201910.html
9 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201911.html
10 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5012 84.93% 375 86.41% /
2 20 0.34% 5 1.15% /stats/
3 9 0.15% 5 1.15% /stats/usage_202007.html
4 11 0.19% 4 0.92% /stats/usage_201907.html
5 9 0.15% 4 0.92% /stats/usage_201910.html
6 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201905.html
7 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201908.html
8 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201909.html
9 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201911.html
10 9 0.15% 3 0.69% /stats/usage_201912.html

Top 30 of 90 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1629 27.61% https://tabletki.org/
2 1603 27.16% https://apteka.info/
3 925 15.68% - (Direct Request)
4 269 4.56% https://careprost.org/bimatoprost
5 220 3.73% https://careprost.org/careprost
6 130 2.20% https://tabletki.org/sialis
7 128 2.17% https://tabletki.org/viagra-100-mg
8 126 2.14% https://tabletki.org/levitra
9 118 2.00% https://tabletki.org/dlya-potencii
10 117 1.98% https://tabletki.org/sredstva
11 115 1.95% https://tabletki.org/dlya-seksa-i-potencii
12 108 1.83% https://tabletki.org/nabory
13 83 1.41% https://www.google.ru/search
14 13 0.22% http://audio-stimulation.com
15 13 0.22% http://audio-stimulation.com/
16 11 0.19% http://audio-stimulation.com/wp-login.php
17 5 0.08% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
18 4 0.07% https://doska.info/item/add
19 4 0.07% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
20 4 0.07% https://navigatorlaw.ru/zakon/jk_55/
21 4 0.07% https://sanitarywork.ru/i.php
22 4 0.07% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/glava-viii-razborka-pritirka-i-sborka-armaturi
23 3 0.05% http://audio-stimulation.com/ads.txt
24 3 0.05% http://prookhotu.ru/oxota-na-kabana
25 3 0.05% https://avtocarsp.ru/volkswagen-gotovit-48-voltovye-gibridy-i-avtopi/
26 3 0.05% https://ilovediscovery.ru/category/vyzhit-vdvoem-3-sezon/next/2
27 3 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/smertelnyy-ulov-2-sezon-7-seriya-dym-nad-vodoy
28 3 0.05% https://m.znakomstva.online/
29 3 0.05% https://med-bolnica.ru/qa/kak-himioterapiya-ispolzuetsya-dlya-lecheniya-raka-prostati-2/
30 3 0.05% https://navigatorlaw.ru/zakon/lesnoy-kodeks_88/

Top 6 of 6 Total Search Strings
# Hits Search String
1 41 49.40% https://tabletki.org/
2 35 42.17% https://apteka.info/
3 2 2.41% https://doska.info/item/add
4 2 2.41% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
5 2 2.41% https://znakomstva.online/videochat
6 1 1.20% https://m.znakomstva.online/

Top 15 of 149 Total User Agents
# Hits User Agent
1 373 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 342 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 261 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 188 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 115 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
6 112 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
7 105 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 104 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
9 103 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 102 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 101 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 100 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 99 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 97 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 96 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5901 100.00% 5249 100.00% 17085 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23