Usage Statistics for www.audio-stimulation.com

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:08 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 4703
Total Files 3412
Total Pages 3914
Total Visits 750
Total KBytes 14527
Total Unique Sites 528
Total Unique URLs 30
Total Unique Referrers 132
Total Unique User Agents 201
. Avg Max
Hits per Hour 6 251
Hits per Day 167 400
Files per Day 121 370
Pages per Day 139 377
Sites per Day 18 57
Visits per Day 26 38
KBytes per Day 519 2386
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.55% 3412
Code 206 - Partial Content 0.19% 9
Code 302 - Found 17.22% 810
Code 304 - Not Modified 0.04% 2
Code 404 - Not Found 9.99% 470

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 79 1.68% 58 1.70% 64 1.64% 21 2.80% 28 5.30% 287 1.98%
2 119 2.53% 76 2.23% 94 2.40% 35 4.67% 41 7.77% 228 1.57%
3 162 3.44% 125 3.66% 150 3.83% 34 4.53% 40 7.58% 596 4.11%
4 117 2.49% 86 2.52% 103 2.63% 36 4.80% 39 7.39% 309 2.13%
5 107 2.28% 80 2.34% 97 2.48% 26 3.47% 27 5.11% 392 2.70%
6 162 3.44% 127 3.72% 145 3.70% 29 3.87% 35 6.63% 1131 7.79%
7 104 2.21% 90 2.64% 95 2.43% 20 2.67% 20 3.79% 364 2.51%
8 139 2.96% 76 2.23% 82 2.10% 22 2.93% 29 5.49% 331 2.28%
9 191 4.06% 88 2.58% 97 2.48% 30 4.00% 35 6.63% 545 3.75%
10 99 2.11% 79 2.32% 90 2.30% 30 4.00% 33 6.25% 202 1.39%
11 92 1.96% 67 1.96% 83 2.12% 33 4.40% 31 5.87% 274 1.88%
12 80 1.70% 58 1.70% 71 1.81% 29 3.87% 29 5.49% 201 1.38%
13 48 1.02% 26 0.76% 43 1.10% 31 4.13% 32 6.06% 515 3.54%
14 122 2.59% 99 2.90% 108 2.76% 26 3.47% 36 6.82% 395 2.72%
15 400 8.51% 370 10.84% 377 9.63% 26 3.47% 36 6.82% 1581 10.88%
16 282 6.00% 254 7.44% 266 6.80% 23 3.07% 28 5.30% 239 1.64%
17 92 1.96% 66 1.93% 75 1.92% 22 2.93% 30 5.68% 1339 9.22%
18 88 1.87% 74 2.17% 80 2.04% 22 2.93% 20 3.79% 209 1.44%
19 297 6.32% 267 7.83% 280 7.15% 27 3.60% 37 7.01% 712 4.90%
20 287 6.10% 248 7.27% 271 6.92% 20 2.67% 29 5.49% 453 3.12%
21 296 6.29% 240 7.03% 263 6.72% 27 3.60% 29 5.49% 333 2.29%
22 320 6.80% 266 7.80% 285 7.28% 38 5.07% 57 10.80% 698 4.81%
23 194 4.13% 161 4.72% 175 4.47% 28 3.73% 36 6.82% 207 1.43%
24 51 1.08% 16 0.47% 29 0.74% 18 2.40% 17 3.22% 93 0.64%
25 359 7.63% 80 2.34% 168 4.29% 29 3.87% 34 6.44% 2386 16.42%
26 65 1.38% 23 0.67% 52 1.33% 32 4.27% 37 7.01% 180 1.24%
27 213 4.53% 96 2.81% 142 3.63% 28 3.73% 30 5.68% 153 1.06%
28 138 2.93% 116 3.40% 129 3.30% 27 3.60% 25 4.73% 170 1.17%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 197 4.19% 5 152 4.45% 6 170 4.34% 18 511 3.51%
1 7 214 4.55% 5 160 4.69% 6 174 4.45% 13 362 2.49%
2 9 254 5.40% 6 192 5.63% 7 211 5.39% 23 634 4.37%
3 9 274 5.83% 5 154 4.51% 7 200 5.11% 10 274 1.89%
4 5 152 3.23% 4 119 3.49% 4 135 3.45% 9 256 1.76%
5 6 183 3.89% 5 142 4.16% 6 169 4.32% 18 502 3.46%
6 5 155 3.30% 4 126 3.69% 5 140 3.58% 22 612 4.21%
7 5 142 3.02% 3 95 2.78% 3 108 2.76% 2 66 0.45%
8 6 172 3.66% 4 137 4.02% 5 160 4.09% 25 708 4.88%
9 5 155 3.30% 4 116 3.40% 4 137 3.50% 15 430 2.96%
10 6 169 3.59% 4 121 3.55% 4 136 3.47% 15 433 2.98%
11 5 153 3.25% 3 111 3.25% 4 127 3.24% 12 342 2.35%
12 5 148 3.15% 4 113 3.31% 4 122 3.12% 18 507 3.49%
13 5 148 3.15% 4 119 3.49% 4 131 3.35% 16 448 3.08%
14 6 175 3.72% 5 152 4.45% 5 162 4.14% 54 1506 10.36%
15 5 161 3.42% 4 138 4.04% 5 155 3.96% 23 645 4.44%
16 6 193 4.10% 5 161 4.72% 6 172 4.39% 55 1540 10.60%
17 6 176 3.74% 5 144 4.22% 5 163 4.16% 16 449 3.09%
18 6 171 3.64% 5 156 4.57% 5 164 4.19% 32 894 6.16%
19 7 205 4.36% 5 154 4.51% 6 175 4.47% 15 430 2.96%
20 6 195 4.15% 6 168 4.92% 6 179 4.57% 10 279 1.92%
21 7 203 4.32% 5 167 4.89% 6 190 4.85% 60 1694 11.66%
22 16 454 9.65% 5 162 4.75% 9 261 6.67% 20 551 3.79%
23 9 254 5.40% 5 153 4.48% 6 173 4.42% 16 455 3.13%

Top 30 of 30 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3144 66.85% 2049 14.10% /
2 142 3.02% 1408 9.69% /stats/
3 10 0.21% 824 5.67% /stats/usage_202009.html
4 10 0.21% 775 5.33% /stats/usage_202102.html
5 8 0.17% 718 4.94% /stats/usage_202005.html
6 8 0.17% 731 5.03% /stats/usage_202006.html
7 8 0.17% 714 4.92% /stats/usage_202012.html
8 7 0.15% 545 3.75% /stats/usage_202011.html
9 7 0.15% 625 4.30% /stats/usage_202101.html
10 6 0.13% 435 2.99% /stats/usage_201903.html
11 6 0.13% 514 3.54% /stats/usage_202004.html
12 6 0.13% 550 3.78% /stats/usage_202007.html
13 6 0.13% 556 3.83% /stats/usage_202008.html
14 6 0.13% 534 3.67% /stats/usage_202010.html
15 5 0.11% 343 2.36% /stats/usage_201905.html
16 5 0.11% 430 2.96% /stats/usage_202003.html
17 4 0.09% 264 1.82% /stats/usage_201906.html
18 4 0.09% 280 1.92% /stats/usage_201907.html
19 4 0.09% 276 1.90% /stats/usage_201910.html
20 4 0.09% 283 1.95% /stats/usage_201911.html
21 3 0.06% 208 1.43% /stats/usage_201902.html
22 3 0.06% 214 1.47% /stats/usage_201908.html
23 3 0.06% 215 1.48% /stats/usage_201909.html
24 3 0.06% 213 1.46% /stats/usage_201912.html
25 3 0.06% 260 1.79% /stats/usage_202001.html
26 3 0.06% 253 1.74% /stats/usage_202002.html
27 2 0.04% 144 0.99% /stats/usage_201904.html
28 1 0.02% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202006.png
29 1 0.02% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202009.png
30 1 0.02% 4 0.03% /stats/daily_usage_202009.png

Top 10 of 30 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3144 66.85% 2049 14.10% /
2 142 3.02% 1408 9.69% /stats/
3 10 0.21% 824 5.67% /stats/usage_202009.html
4 10 0.21% 775 5.33% /stats/usage_202102.html
5 8 0.17% 731 5.03% /stats/usage_202006.html
6 8 0.17% 718 4.94% /stats/usage_202005.html
7 8 0.17% 714 4.92% /stats/usage_202012.html
8 7 0.15% 625 4.30% /stats/usage_202101.html
9 6 0.13% 556 3.83% /stats/usage_202008.html
10 6 0.13% 550 3.78% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 27 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3144 66.85% 629 88.97% /
2 142 3.02% 6 0.85% /stats/
3 10 0.21% 6 0.85% /stats/usage_202009.html
4 10 0.21% 6 0.85% /stats/usage_202102.html
5 5 0.11% 4 0.57% /stats/usage_201905.html
6 6 0.13% 4 0.57% /stats/usage_202010.html
7 6 0.13% 3 0.42% /stats/usage_201903.html
8 4 0.09% 3 0.42% /stats/usage_201907.html
9 4 0.09% 3 0.42% /stats/usage_201911.html
10 3 0.06% 3 0.42% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3144 66.85% 622 88.23% /
2 10 0.21% 6 0.85% /stats/usage_202009.html
3 142 3.02% 5 0.71% /stats/
4 8 0.17% 5 0.71% /stats/usage_202005.html
5 8 0.17% 5 0.71% /stats/usage_202012.html
6 10 0.21% 5 0.71% /stats/usage_202102.html
7 6 0.13% 4 0.57% /stats/usage_201903.html
8 8 0.17% 4 0.57% /stats/usage_202006.html
9 6 0.13% 4 0.57% /stats/usage_202010.html
10 5 0.11% 3 0.43% /stats/usage_201905.html

Top 30 of 132 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2558 54.39% https://doska.info/item/add
2 1605 34.13% - (Direct Request)
3 121 2.57% https://dim-studio.ru
4 46 0.98% https://www.google.com/search
5 37 0.79% http://audio-stimulation.com/
6 18 0.38% https://www.google.ru/search
7 12 0.26% www.google.com
8 9 0.19% http://audio-stimulation.com/wp-login.php
9 5 0.11% http://audio-stimulation.com
10 5 0.11% http://audio-stimulation.com/robots.txt
11 5 0.11% https://findclan.org/ads/enlister/3669
12 5 0.11% https://www.google.com
13 4 0.09% http://prookhotu.ru/tag/vyvodka
14 4 0.09% https://bestwebber.ru/avtorizaciia-po-kluchy-ssh/
15 4 0.09% https://navigatorlaw.ru/zakon/lesnoy-kodeks_88/
16 4 0.09% https://rt-milk.ru/product/ohladitel-moloka-zakrytogo-tipa-gorizontalnyy-2-0-m3
17 4 0.09% https://sanitarywork.ru/i.php
18 3 0.06% http://audio-stimulation.com/ads.txt
19 3 0.06% http://audio-stimulation.com/humans.txt
20 3 0.06% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-kabana
21 3 0.06% http://www.nep.kz/forum/memberlist.php
22 3 0.06% https://avtocarsp.ru/volkswagen-gotovit-48-voltovye-gibridy-i-avtopi/
23 3 0.06% https://ilovediscovery.ru/page/smertelnyy-ulov-2-sezon-7-seriya-dym-nad-vodoy
24 3 0.06% https://ilovediscovery.ru/page/trebuetsya-sborka-3-sezon-2-seriya
25 3 0.06% https://moypodrostok.ru/uvlecheniya-podrostkov/prikolnyie-igryi-dlya-podrostkov-novogodnyaya-vecherinka
26 3 0.06% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_664/
27 3 0.06% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/glava-viii-razborka-pritirka-i-sborka-armaturi
28 3 0.06% https://svddb.ru/projects/cottages/51/
29 3 0.06% https://tasmed.ru/diseases/diseases_endokrinnoj_systems/index_tplid25_recid719.html
30 3 0.06% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/index_tplid25_recid1531.html

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 18 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 201 Total User Agents
# Hits User Agent
1 249 5.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
2 221 4.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 187 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 166 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 162 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 131 2.79% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 126 2.68% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
8 106 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 94 2.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
10 84 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 76 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 67 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 62 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 61 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 60 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4703 100.00% 3421 100.26% 14527 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23